Procurements

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
24-07-31 6/12/2020 Избор на изпълнител при изпълнение на СМР по проект: Реконструкция на спортна инфраструктура на територията на община „Родопи“, по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Избор на изпълнител при изпълнение на СМР по проект: Реконструкция на спортна инфраструктура на територията на община „Родопи“, обект: „Фитнес на открито /7 броя фитнес съоръжения съгласно одобрена ситуация/“ в УПИ №III – за спорт и отдих, кв.32, по плана на село Ягодово; Обособена позиция №2: Избор на изпълнител при изпълнение на СМР по проект: Реконструкция на спортна инфраструктура на територията на община „Родопи“, обект: „Фитнес на открито – 7 броя фитнес съоръжения съгласно одобрена ситуация в УПИ №II – парк, кв.4, по плана на село Крумово“. Closed 9099751
24-07-32 6/12/2020 "Спешни и неотложни аварийно-възстановителни работи за укрепване на ул. "6-та" от о.т.115 до о.т.172, площадно пространство от о.т.113 до о.т.167, укрепване устоите на сводов мост на река Дедевска и изграждане на подпорна стена и възстановяване на речно корито, кв.12, с.Храбрино , Община "Родопи": ПОДОБЕКТ 1: „Изграждане на подпорна стена и възстановяване на речно корито, кв.12, с. Храбрино, Община Родопи“ ПОДОБЕКТ 2: „Укрепване на ул“6-та“от о.т.115 до о.т.172,площадно пространство от о.т.113 до о.т.167, укрепване устоите на сводов мост на р.Дедевска, с.Храбрино, Община Родопи Closed -
24-07-33 6/12/2020 Избор на изпълнител при упражняване на строителен надзор на обекти на Община „Родопи“ по 21 обособени позиции: Closed 9099750
24-07-28 6/11/2020 Публикуване на информация за дейността на Община „Родопи“ в регионални електронни и печатни издания. Closed 9099517
24-07-29 6/11/2020 Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социалните заведения на територията на община "Родопи" за срок от 6 месеца или достигане на стойността по договора Closed 00464-2020-0006